Voorwaarden

DNR 2011, versie juli 2013

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toepassing van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011). DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011/nummer56/2013.

Download de DNR 2011

Consumentenregeling 2013

De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van de opdrachtgever vast.

Download de CR 2013

BNA gedragscode

TWA is een BNA erkend bureau en wij onderschrijven de gedragscode van de BNA. Deze gedragscode geeft aan hoe de leden zich bij de uitoefening van hun beroep willen gedragen en hoe ze zich willen opstellen ten opzichte van de samenleving, hun opdrachtgevers, bouwpartners, collega’s en medewerkers. De gedragscode is gestoeld op drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit.

Wanneer u als opdrachtgever vindt dat een architect zich niet aan de Gedragsregels houdt, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van de BNA. De dekenen zien toe op de juiste uitoefening van het architectenberoep.

Architectenregister

TWA architecten is ingevolge de Wet op de Architectentitel ingeschreven in het architectenregister. Deze registratie wordt beheerd door het Bureau Architectenregister te ‘s-Gravenhage. Aan een inschrijving in het register worden wettelijke opleidings- en vakbekwaamheidseisen gesteld. Voor leden van de Bond van Nederlandse Architecten BNA geldt daarnaast de regeling Permanente Beroepsontwikkeling. De architecten van TWA voldoen aan de eisen uit deze regeling.

Verzekerd voor beroepsaansprakeliljheid

Wij verklaren conform artikel 15 van de DNR te zijn verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid. De verzekerde som is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van €1.000.000 of tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van €2.500.000. Voor opdrachten waarbij de opdrachtgever een consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan €75.000 bedraagt de te vergoeden schade maximaal dit bedrag.